Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van mamakind.nl is het mogelijk dat de informatie die op www.mamakind.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen helaas niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.mamakind.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.mamakind.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.mamakind.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.mamakind.nl verkregen is. Met name de op www.mamakind.nl verstrekte medische informatie is puur informatief. Raadpleeg bij klachten altijd een professional, zoals je huisarts of het consultatiebureau.

www.mamakind.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de bezoeker altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via www.mamakind.nl verkregen informatie.